MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Групиране и групиПри електронното обучение се налага преподавателят да даде индивидуална задача на един или няколко студента от групата, с която работи по даден учебен курс.

Както знаем, всички студенти, които имат достъп до даден учебен курс са включени в кохорта, чийто членове могат да се управляват от преподавателя или администратора.

В системата за електронно обучение има въведени 2 понятия: „групи“ и „групиране“, които позволяват да се подразделят членовете на една кохорта-студенти.

Групите могат да се състоят от един или няколко студенти.

Групиранията могат да се състоят от една или няколко групи.

Даден ресурс от учебния курс (например ЗАДАНИЕ) може да се направи достъпен за дадено Групиране.

Създаване на група:

 1. Влезте в системата http://e-learn.uacg.bg като преподавател (или администратор);
 2. Изберете учебната дисциплина (на която сте преподавател);

Забележка: за да съставите групи и групирания, трябва да имате записани участници към тази учебна дисциплина.

 1. От лявото меню изберете: Настройки/Администриране на дисциплина/Потребители/Групи

 1. Натиснете „Създаване на група“ или „Автоматично създаване на група“

Създаване на група – задавате име на групата (по което можете да се ориентирате по-късно) и след това добавяте участници в тази група

 

Автоматично създаване на група – системата http://e-learn.uacg.bg може да ви помогне да създадете групите по-бързо и лесно: Задавате броя на групите/броя на членовете в една група (Specify); задавате по колко човека да влизат в една група (Group/member count) и задавате метода по който да се генерират имената на групите (например „Група #” ще създаде групи с имена „Група 1“, „Група 2“ .... докато се изчерпат студентите от учебната дисциплина)

За да прегледате какви групи ще се създадат, натиснете бутона „Преглед“. Ако сте доволни от резултата, натиснете „Качване“ за да се извърши генерирането на групите.

Забележка: Оставете Създаване на групиране на „не“, за да не сложи всички новосъздадени групи в едно групиране.

На екрана може да видите списъка със създадените групи, колко членове има всяка група и ако изберете дадена група, ще видите кои са членовете и.

Създаване на Групирания:

 1. Изберете таб-а „Групирания“
 2. Натиснете бутона „Създаване на групиране“ и задайте име и описание на това групиране.
 3. Натиснете „Запис на промените“
 4. След създаването, изберете най-дясната иконка на реда на групирането, за да добавите една или няколко групи към това групиране.

Забележка: Броя на групиранията зависи от вашето желание и ще определи колко групи и от там колко студенти да включите към даденото групиране. Направете така, че всички студенти да станат членове на поне едно групиране.

Проверете в таб-а „Общ преглед “ как сте разпределили студентите си и дали няма останали неразпределени в някое групиране.

Ако всичко е наред, може да пристъпите към даване на заданието (или друг ресурс от учебната дисциплина) на някое от групиранията.

 1. Изберете учебната дисциплина с включено редактиране и намерете темата (или седмицата), където желаете да добавите съответното задание. (например „Тема 2)
 2. Изберете „Добавяне на дейност или ресурс“/ Задание и натиснете „Добавяне“
 3. Попълнете нужните полета в заданието (заглавие, описание на заданието и др.)
 4. Слезте надолу в екрана до „Обикновени настройки на модула“
 5. Задайте „Групов режим“ – Отделни групи;  „Групиране“ изберете от падащото меню за кое от вече създадените групирания ще е това задание; Отбележете „Достъпно само за членове на групата“
 6. Натиснете бутона „запис“, за да завършите.
 7. Направете толкова различни задания, колкото са необходими.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз