MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Организиране на файловетеПри добавяне на файлове към даден Лекционен Курс системата автоматично създава папка за съответния курс. Организацията на папките следва структурата на лекционния курс - факултет>специалност>семестър>име на лекционен курс.

 

 

В основната папка на курса създава нова подпапка за всеки ресурс който добавяме. За име на папката използва  името което ние даваме на съответния файл в контекста на курса. Вътре в папката слага и самия файл, който запазва оригиналното си име.

 

 

Когато качваме картинка в описанието на дадена тема. Системата създава сервизна папка с име "Резюме на секциите на курса".

 

 

В нея създава подпапка, името на която е номера на съответната тема (или нейното заглавие), в която след това записва ресурса който качваме.

 

 

Забележка: Препоръчително е да задавате имена на вашите файлове (картинки във формат JPG; GIF; PNG, презентации, текстови документи, PDF или други) без интервали, които не съдържат символи на кирилица.

Ако желаете те да се сортират по-прегледно в папката на вашия курс, задайте името да започва с поредни цифри или дата:

Например: 2014-12-15-file-name.pdf
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз