MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Потребители на учебната дисциплина   Добавяне на потебители (студенти)Всеки учебен курс може да е отворен за всички поребители на системата на УАСГ за електронно обучение или да е с ограничен достъп само на група студенти (на които се преподава тази учебна дисциплина).

Преподавателят определя достъпа до своята учебна дисциплина.

Преподавателят може да зададе парола за достъп и да даде тази парола на тези, на които сметне за уместно.

Ако една и съща учебна дисциплина се води на различни групи студенти в различен семестър/година/специалност и т.н., е препоръчително да се създадат мразлични копия на тази учебна дисциплина, за да могат по-лесно да се оценяват знанията, да се разделят форумните дискусии и като цяло да се обособи всеки курс поотделно.

 

Студентите, които могат да имат достъп до дадена учебна дисциплина са обединени в група, коятъо се нарича "Кохорта". 

За съставянето на дадена кохорта може да се обърнете към администратор на системата (elearn@uacg.bg).

Може и ръчно да се добавят студенти кум даден курс, които са пропуснати при първоначалното съставяне на кохортата.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз