MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Дефиниране на учебна дисциплинаУчебната дисциплина е основна единица в системата за електронно обучение на УАСГ. Всеки учебен курс обхваща определена част от учебния процес, който се преподава в един семестър или през дадена учебна година на обособена група студенти.

Учебните курсове може да са формирани на седмичен или на тематичен принцип.

Преподавателя формира своя учебен курс и дава достъп на група студенти (или на всеки), за да могат да се запознаят със съдържанието на курса, да положат тестовете и да получат оценки за своите знания.

Всеки учебен курс може да се състои от различни ресурси. Преподавателя сам решава кои от възможностите на системата за електронно обучение да избере за даден учебен курс.

Ресурсите, които могат да се съдържат в учебния курс са:

  • Форум
  • База данни
  • Видео лекция/урок
  • Анкета
  • задание
  • Тест
  • Предварително записан видео урок
  • HTML страница
  • Хиперлинк към друга интернет страница
  • и други

 
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз