MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Лични съобщения   Изпращане и получаване на ЛСТази част от системата ЕФОСАГ служи, за комуникация между потребителите на системата. Ако някой потребител ви е изпратил съобщение, при първоначално влизане в системата ще получите уведомление в долния-десен край на екрата. Ако желаете да изпратите съобщение на някого (който е регистриран потребител на ЕФОСАГ) изберете от лявото меню:

Изберете от списъка човека на който изкате да изпратите съобщение или го потърсете с неговите имена.

Напишете съобщението и натиснете бутона за изпращане.

Потребителя ще бъде уведомен следващия път, когато влезе в системата и може да ви отговори.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз