MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Вход и навигация   Възможностите на платформата за електронно обучениеПлатформата, която УАСГ използва, разполага с изключително богата гама от ресурси за провеждането на ефективно електронно обучение. В нея имате възможност:

  • още при влизане да видите списък на всички дисциплини, които изучавате;
  • да се информирате за предстоящи събития и графици на консултации от определените за това информационни табла;
  • да работите с предоставените от преподавателя учебни материали (учебници, презентации, видеоматериали, тестове за самоподготовка и оценяване на знанията на студентите, материали за самоподготовка, допълнителна литература и др.);
  • да давате задания за курсови задачи и самостоятелни работи на студентите, които да проверите и оцените след като те ви ги предадат;
  • да контактувате чрез форум, чат или скайп в изучаваните от вас дисциплини;
  • да получавате на своята електронна поща всички нови съобщения от форумите на дисциплините, в които сте записани;
  • да изпращате съобщения до преподаватели или колеги;
  • да решавате тестове за самоподготовка или с оценка;
  • да се осведомявате за своите оценки от тестове, курсови задачи или изпити.

За студентите от редовна форма на обучение платформата е подпомагащо средст­во, а в задочна форма може да се използва и като основен инструмент за провеждане на обучението.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз