MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Увод   ЗаглавиеМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!

Схема: BG051PO001-4.3.04

„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия

София

 

 

 

ПЛАТФОРМА

ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз