MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Добавяне на ТестТози тип дейност цели подобряване на знанията на студентите и проверка на знанията им след преминаване на даден етап от обучението им. 

Системата разполага с генератор на цели тестове, които могат да бъдат създадени от банка с въпроси, въведени от преподавателя в началото на всеки семестър или учебна година.

Добавянето на тест се извършва с бутона за добавяне на ресурс/дейност :

Страницата се презарежда, като потребителят следва да въведе първоначална информация за теста (не се имат предвид въпросите към самия тест!):

Наименование на тест

Въведение / кратка информация какво ще представлява теста

Настройка дали теста да бъде за определен период или не

 

Въвеждането на първоначалните данни завършва с избор на бутон „Запис и показване” :

Въвеждането на въпроси започва чрез бутон „Редактиране на теста”. Страницата се презарежда като се визуализира друга страница в коятоследва да се въведат въпросите на студентите ще трябва да отговарят.

Тук системата предоставя възможност за добавяне на нов въпрос и избор от банка с въпроси (Въпроси създадени от потребителя на по–ранен етап). При добавянето на въпрос, първа стъпка е избор на тип въпрос.

Типовете въпроса са следните :

  • Вградени отговори (тип, чрез който преподавателят може да генерира много видове въпроси в един и да напише указания за оценяване)
  • Есе – отговорът на този въпрос е след предаване на работата от студента. Прегледът и оценката се извършва ръчно. Състои се от свободно текстово поле с удобен за работа текстови редактор.
  • Истина / Неистина – тип въпрос с два възможни отговора – „Да“ или „Не“;
  • Кратък отговор – този тип въпрос цели студентът сам да напише отговор на въпрос или да извърши подредба на дадени опции в определена последователност. Системата „разбира“ дали написаното от студента е вярно и генерира оценка посредством максимален брой точки за даден въпрос
  • Множество възможни отговори – тип въпрос с повече от един възможен отговор. Потребителят указва верните отговори и съответните проценти/точки, чрез които системата извършва оценка на отговорите на студента.
  • Съпоставяне – този тип въпрос предоставя на студента възможност избор на отговор на въпрос от предварително зададени опции от преподавателя.
  • Изборът на тип въпрос завършва с изобр на бутон „Следващ” :

Страницата се презарежда и се визуализира интерфейс, чрез който преподавателят въвежда информация за въпроса и възможните отговори.

След въвеждане на първоначалната информация за въпроса, се преминава към частта за въвеждане на възможните отговори и избор на опция за „въпрос с един правилен отговор” или „въпрос с множество правилни отговори” :

 

Следват настройки за дадения въпрос :

Последната стъпка от създаването на въпрос е опис на отговорите, които може да даде студентът :

След като информацията е въведена, трябва да бъде натиснат бутон „Запис на промените” :

 

По този начин се извършва добавяне на въпроси, чрез които студентите могат да бъдат изпитвани през съответния семестър или да правят тестове за самоподготовка.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз