MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Добавяне на ЗаданиеЧрез тази дейност студентите получават задания за задачи, курсови работи и т.н. и с помощта на интерактивен мениджър на файлове имат възможност да качват своите разработки, които по–късно ще бъдат проверени и оценени от преподавателя. Добавянето на ново задание се извършва чрез бутона за добавяне на ресурс/дейност в началната страница на дисциплината :


Потребителят избира опция „Задание”, след което я добавя чрез бутона „Добавяне” :

 

Страницата се презарежда и се появява форма, в която следва да се попълни първоначална информация за даденото задание:

Всеки преподавател има възможност за добавяне на начален и краен срок, в който студентите да могат да предават разработените от тях материали. Едно задание може да се настои по такъв начин, че закъснелите студенти да получат втора възможност и да предадат работата си със закъснение.Въвеждането на информацията завършва с бутон „Запис и показване”.

Страницата се презарежда и пред потребителя се визуализира преглед на създаденото задание :

Бутон „Преглед/оценяване на всички предадени работи” дава възможност за преглед на изпратените разработки. Оценяването се извършва по система от 100 точки или по 6-бална система. Всеки преподавал може да изгради собствена система на оценяване на заданията.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз