MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Създаване на учебна дисциплинаСистемата ЕФОСАГ дава възможност на всеки преподавател да вижда и редактира дисциплините, които преподава. Преподавателят има права да редактира цялата информация за дисциплината, възможност да добавя ресурси и дейности, които да бъдат извършвани от студентите.

Дисциплините се визуализират  в началния екран по следния начин :

Възможности за добавяне от преподаватели на ресурси

 • Добавяне на ресурс :
 1. Таг
 2. Книга
 3. Папка
 4. Уеб страница
 5. Файл
 6. IMS пакет
 7. URL адрес
 • Добавяне на дейност :
 1. SQL база от данни за пример през студенти
 2. Анкета
 3. Задание
 4. Речник
 5. Тест
 6. Урок
 7. Форум за дискусии
 8. Онлайн чат в реално време
 9. SCORM пакет
 10. Wiki енциклопедия

 

В следващите точки са описани начините за добавяне и използване на дейности.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз