MT&M

Архитектурна фотограметрия

Автор : проф. д-р инж. Пламен Малджански


   I.Преглед на фотограметричните методи за архивиране на паметници на културата и архитектурата   I.1.Аналогови технологииПри тези методи се използват метрични или не метрични аналогови камери, създаващи точен геометричен модел, от който след заснемането може да се получи координатна информация за архитектурните обекти. Едно от предимствата на тези технологии е, че времето за заснемането е сравнително кратко. Обикновено се използва заснемане по предварително изготвен проект с уточнени места на базите за заснемане и с вида на изпълнените земни снимки. От видовете земни снимки се създават такива, които имат сравнително прост геометричен модел на формираното  изображение: нормални и отклонени. По-този начин връзката между образните и пространствените координати е сравнителни проста. Примери за използвани метрични камери са показани на фиг.(I.1.1a, I.1.1б).

фиг.( I.1.1а) SMK 0808/56                                    фиг.( I.1.1б) UMK


(фиг. I.1.3а.Стереоафтограф-Цайс)     (фиг. I.1.3б.Топокарт-Б)

            За определяне на ЕВО (елементи на външното ориентиране) при получаване на аналоговите модели могат да се използват поне четири геодезически определени точки или контролно определени разстояния между подходящо избрани точки от фасадата (фиг.1.4).

(фиг. I.1.4)

            При земните снимки, направени с аналогови метрични камери елементите на относителното ориентиране се определят точно по време на заснемането и обикновено се поставят  директно на скалите на АКА. Технологичният процес на ориентиране изисква само мащабиране и хоризонтиране на модела. Образните координати на точки от фасадата на сградата се определят по формули (I.1.5).

Вижда се че при тази технология на заснемане от съществено значение за модела е грешката в проекционното отдалечение до обекта.

            При сложни фасади е необходимо за всяка равнина да бъдат избрани поне по четири точки за всяка съставна равнина.

Когато се използва трансформиране на единични снимки с цел получаване на фасаден план обикновено се прилага фотомеханичния начин за трансформиране чрез фототрансформатори (фиг. I.1.8)

                                            

Фототрансформатор «Ректимат»                   Фототрансформатор «ZEG-5»

1-екран;2-обектив;3-касета;4-осветително устройство

                                                           (фиг. I.1.8)

Принципна схема на трансформатор от втори род е показан на (фиг. I.1.9)

                                  

                                                           (фиг. I.1.9)

            Трансформирането може да бъде извършено по опорни точки или чрез използване на елементи на ориентиране на снимката. Последното е възможно при работа с трансформатори от втори род.

            Аналоговите технологии, включващи обработка на стереодвойка снимки чрез АКА или на единични снимки, чрез фототрансформиране бяха характерни за периода свързан с развитие на аналоговата фотограметрия. По тези технологични схеми са изготвени фасадни планове на много паметници на културата и архитектурата, както и фотопланове на детайли от тези обекти. На (фиг.1.11) е показан детайл от църква, получен от АКА.

                       

                                                           (фиг. I.1.11)

            При методите на аналоговата фотограметрия получените изходни материали обикновено са единични и уникални.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз