MT&M

ТЕОРИЯ НА СИГНАЛИТЕ

Автор : проф. д-р инж.Пламен Малджански


   Теория на сигналите   Теория на сигналитеhttp://e-learn.uacg.bg/mmu/view/mmu/files/cover_page_TS1.pdfЕвропейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз