Съпротивление на материалите - гл.ас.д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова

Представяне по теми

 • за изпита

  информация

 • Въпрос 29

  Специално огъване на греди, когато равнината на натоварване не е равнина на симетрия. Център на огъване.

 • Въпрос 30

  Главни нормални напрежения при специално огъване. Проверка на тангенциалните, главните нормални и редуцираните напрежения.

 • въпрос 31

  Общо огъване на греди.

 • Въпрос 32

  Еластична линия при специално огъване - диференциално уравнение, определяне, греди с променлив инерционен момент.

 • Въпрос 33

  Определяне преместването и завъртането в конкретно сечение от греда, подложена на специално огъване чрез аналогия на Мор.

 • въпрос 34

  Статически неопределими греди, подложени на специално огъване - метод на непосредственото интегриране, аналогия на Мор

 • въпрос 35

  Еластична линия при общо огъване

 • въпрос 36

  Огъване, комбинирано с опън (натиск)

 • въпрос 37

  Нецентричен опън (натиск) – разпределение на напреженията, свойства на нулевата линия, определяне на допустимо натоварване.

  Въпросът е обновен на 01.06.2020г.

 • въпрос 38

  Ядро на напречното сечение  – аналитично определяне на ядрото, свойства, примери.

  Въпросът е обновен на 01.06.2020г.

 • Въпрос 39

  Премествания при нецентричен опън и при нецентричен натиск – решение по недеформирана и по деформирана схема.

  Страница 3 на въпроса е обновена на 01.06.2020г.

 • Въпрос 40

  Устойчивост на центрично натиснати пръти.  Задача на Ойлер. Обобщена формула на Ойлер.

 • въпрос 41

  Граница на приложение на формулата на Ойлер.  Оразмеряване на устойчивост по класическия и по φ-метода.

 • Въпрос 42

  Деформационна работа при едномерно напрегнато състояние. Потенциална енергия на деформацията  при тримерно напрегнато състояние.

 • въпрос 43

  Потенциална енергия на деформацията  при общо огъване с опън (натиск), чист опън,  чисто срязване, чисто усукване, специално огъване.

 • въпрос 44

  Влияние на срязващата сила върху еластичната линия. Определяне на коефициента k.

 • въпрос 45

  Теореми на Кастиляно и Лагранж. Приложение на теоремата на Кастиляно за определяне на преместванията.

 • въпрос 46

  Интеграли на Максуел-Мор и правилото на Верешчагин за решаването им.

 • въпрос 47

  Теорема на Менабреа и приложението ѝ при статически неопределими задачи. Теореми на Бети, Максуел, Рейли.

 • въпрос 48

  Теории за опасно състояние (теории за якост).

 • въпрос 49

  Теория на гъвкавите еластични въжета – хипотези. Въже с малко провисване и опори на едно ниво.

Прескочи Търсене във форумите

Търсене във форумите

Търсене
Разширено търсенеПомощ за Търсене
Прескочи Последни новини

Последни новини

(Все още не са публикувани никакви новини)
Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма бъдещи събития
Прескочи Последни дейности

Последни дейности

Дейност от събота, 1 август 2020, 9:11

Нищо ново от Вашето последно влизане

Прескочи Навигация

Навигация