Железопътно стрителство, проф. Стойо Тодоров

Представяне по теми

 • Тема 1

  ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТА. НОСИТЕЛИ И ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ. ПОНЯТИЕ ЗА ЕДИННА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ.
 • Тема 2

  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ И СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ. ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ И ВИДОВЕ ГАБАРИТИ
 • Тема 3

  ПЕРЕСПЕКТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НА АДХЕЗАЦИОНЕН И ИЗВЪНАДХЕЗАЦИОНЕН ПРИНЦИП, ЗАСЯГАЩИ ПЪТЯ
 • Тема 4

  НАДЛЪЖНИ СИЛИ, ДЕСТВАЩИ НА ВЛАКА И РЕЖИМИ НА ДВИЖЕНИЕ. ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА, ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ, ПОНЯТИЯ И СЪЩНОСТ НА ТЯГОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКОМОТИВА
 • Тема 5

  СЪПРОТИВИТЕЛНИ СИЛИ - ВИДОВЕ, ПРИЧИНИ, КОИТО ГИ ПРЕДИЗВИКВАТ И НАЧИНИ ЗА ИЗЧИСЛEНИЕ
 • Тема 6

  СПИРАЧНИ СИЛИ – ВИДОВЕ, ПРОЦЕСИ НА СЪЗДАВАНЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ
 • Тема 7

  Диаграми на относителните равнодействащи сили на влака – построяване и свойства. Уравнение за движение на влака /УДВ/ - извеждане, физически смисъл и задачи решавани чрез него
 • Тема 8

  Аналитични и графични методи за определяне на скоростта и времепътуването на влака чрез УДВ
 • Тема 9

  Определяне на ръководящия наклон и масата на влака при равномерно и неравномерно движение. Необходими проверки
 • Тема 10

  Някои енергетични изчисления; Определяне механичната работа на теглителните и съпротивителни сили. Разход на електроенергия и гориво
 • Тема 11

  Етапи на проектирането на жп линии и необходими проучвателни работи. Видове превози и техните измерители. Класификация и техническа мощност на проектираните жп линии
 • Тема 12

  Понятие за жп трасе, план и надлъжен профил. Устройство на жп линия в план, елементи на плана, видове хоризонтални криви, прилагани радиуси и допустими скорости. Трасиране на хоризонтални криви. Недостатъци на кривите с малки радиуси
 • Тема 13

  Разширение на релсовия път в хоризонтални криви – обосновка и начини на изпълнение
 • Тема 14

  Надвишение на релсовия път в хоризонтални криви. Определяне на надвишението от условието за еднакво натоварване на двете релси и за гарантиране на комфорт при пътуването. Даване на надвишение при прости криви
 • Тема 15

  Преходни криви – предназначение, основни зависимости, трасиране и минимален ъгъл на завъртане
 • Тема 16

  Устройство на жп линия в надлъжен профил – основни изисквания и принципи за свързване на профилните елементи. Изчисление на вертикалните криви
 • Тема 17

  Видове наклони и влиянието им върху движението. Ограничителни наклони и наклони на проектирането
 • Тема 18

  Екстремни дължини и взаимно съчетаване на елементите на надлъжния профил. Мерки за избягване на динамично опасни профилни участъци
 • Тема 19

  Необходими технически съгласувания на плана с надлъжния профил и положение на нивелетата спрямо водоотводните съоръжения, надлези, подлези и райони неблагоприятни в геоложко и климатическо отношение
 • Тема 20

  Трасиране на жп линии – същност, видове фактори, които го обуславят и видове. Решаващи участъци на трасето. Показатели за сравнителна оценка на трасето
 • Тема 21

  Видове трасировъчни ходове и начини за изкуствено развитие на железопътни линии
 • Тема 22

  Разпределение на водоотводните съоръжения и общи принципи за тяхното хидроложко и хидравлическо третиране
 • Тема 23

  Предназначение, общо устройство и разпределение на гарите. Видове гари. Условия, на които трябва да отговарят гаровите площадки
 • Тема 24

 • Тема 25

 • Тема 26

 • Тема 27

 • Тема 28

 • Тема 29

Прескочи Търсене във форумите

Търсене във форумите

Търсене
Разширено търсенеПомощ за Търсене
Прескочи Последни новини

Последни новини

(Все още не са публикувани никакви новини)
Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма бъдещи събития
Прескочи Последни дейности

Последни дейности

Дейност от сряда, 27 май 2020, 12:43

Нищо ново от Вашето последно влизане

Прескочи Навигация

Навигация