Епиполарна геометрия - Ас. д-р Венцислав Радулов

Представяне по теми

 • Тази тема

  МОНОГРАФИЯ

 • ПРЕДГОВОР

  Съдържа обзор на развитието на епиполарната геометрия и кратко описание на съдържанието на главите.

 • ГЛАВА 1 МАТЕМАТИЧЕСКИ АПАРАТ

  В тази глава са дадени основите на математическия апарат, използван в монографията. Включени са елементи на проективната геометрия, матричното смятане, линейна алгебра и аналитична геометрия. Въведени са някои означения, използвани в световната литература, касаеща проблемите за епиполарната геометрия.

 • ГЛАВА 2 ЦЕНТРАЛНА ПРОЕКЦИЯ И ЕПИПОЛАРНА ГЕОМЕТРИЯ

  В началото са дадени основните понятия при централно проектиране от един център върху една проекционна равнина и от два различни центъра върху две проекционни равнини. Разглежда се случаят, когато всяка от използваните проекционни равнини е различна от безкрайната равнина, а проекционните центрове са крайни и различни точки. Дадени са редица свойства на проекционната матрица, а особено внимание е отделено на фундаменталната и основната матрица. Главата завършва с въвеждане на понятието проективна трансформация на точка от едната до другата проекционна равнина посредством дадена равнина, не съдържаща нито един от проекционните центрове. Получено е матрично представяне на тази колинеация между двете проекционни равнини.

 • ГЛАВА 3 ЕПИПОЛАРНА ГЕОМЕТРИЯ С КАНОНИЧНА ФОРМА НА ФУНДАМЕНТАЛНАТА МАТРИЦА

  В настоящата глава се дискутират понятията канонична форма на фундаменталната матрица и канонични координатни системи. Разгледани са всички възможни разположения на проекционните равнини и базовата права. Показани са практически начини за получаване на канонични координатни системи в двете проекционни равнини, както и конкретни представяния на каноничната форма на фундаменталната матрица. Дадени са условия за ортонормираност на получените координатни системи. Използването на предложените канонична форма на фундаменталната матрица и каноничните координатни системи значително улеснява обработката на двете изображения.

 • ГЛАВА 4 КАНОНИЗАЦИЯ НА ФУНДАМЕНТАЛНА МАТРИЦА

  В настоящата глава е представен алгоритъм за получаване на каноничната форма на дадена фундаментална матрица, както и трансформациите на координатните системи в двете проекционни равнини, водещи до канонични координатни системи. Разгледани са всички възможности - две крайни, крайна и безкрайна и две безкрайни епиполарни точки. Главата завършва с числени примери за канонизиране на дадени фундаментални матрици във всички възможни случаи. Предложеният алгоритъм лесно може да бъде реализиран чрез електронно изчислителна техника.

 • ГЛАВА 5 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕПИПОЛАРНИТЕ ГЕОМЕТРИИ

  Разглежданията в настоящата глава водят до получаване на необходими и достатъчни условия, чрез които, при дадена фундаментална матрица, може да се определи взаимното положение на проекционните равнини и базовата права. Направени са изводи, относно стойностите на деветте възможни минора от втори ред на фундаменталната матрица. Главата завършва с алгоритъм за класификация на епиполарните геометрии. Предложеният алгоритъм лесно може да бъде реализиран чрез електронно изчислителна техника.

 • ГЛАВА 6 ВТОРИЧНО ЦЕНТРАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

  В настоящата глава е представен методът на вторично централно проектиране. Разгледани са последователно вторично централно проектиране посредством дадена равнина при две крайни и при две безкрайни епиполарни точки. Описани са възникващите съответствия, хомология или хомоложен афинитет, между двойките вторично съответни точки в първата проекционна равнина. Разгледани са и частните положения при които се поражда идентитет, хомотетия или транслация. Получените проективни съответствия са описани в матричен вид. Главата завършва с приложения на получените резултати за реконструкция на фасади при две крайни и при две безкрайни епиполарни точки.

 • ГЛАВА 7 АНАЛИЗ НА ГРЕШКАТА ПРИ ЕПИПОЛАРНА ГЕОМЕТРИЯ С УСПОРЕДНИ ИЛИ СЪВПАДАЩИ ПРОЕКЦИОННИ РАВНИНИ

  В настоящата глава са оценени разстоянията във втората проекционна равнина от точка до съответната епиполарна права. Получени са оценки за грешката при неточни измервания в едната или и в двете проекционни равнини, като за целта са използвани канонични координатни системи и канонична форма на фундаменталната матрица. Разгледани са случаите на две крайни и на две безкрайни епиполарни точки. Доказано е, че при две безкрайни епиполарни точки и съвпадащи проекционни равнини, нормална стереодвойка изображения, очакваната грешка не надвишава удвоената допусната грешка при измерванията. Въз основа на получените резултати са направени изводи за избор на проекционен апарат, минимизиращ отстоянието на точка спрямо епиполарната права.

Прескочи Търсене във форумите

Търсене във форумите

Търсене
Разширено търсенеПомощ за Търсене
Прескочи Последни новини

Последни новини

(Все още не са публикувани никакви новини)
Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма бъдещи събития
Прескочи Последни дейности

Последни дейности

Дейност от вторник, 7 юли 2020, 12:46

Нищо ново от Вашето последно влизане

Прескочи Навигация

Навигация