Course info

Картни проекции - проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
(КП)

Разглежда се математическия и геодезически фундамент, необходими за изчисляване и използуване на картни проекции. Класифицирането им в три основни теми като конформни, еквивалентни и условни е направено в унисон със световните стандарти, използувани в съвременните ГИС и КАД системи. Деформациите, породени при картните проекции се разглеждат в качествен и количествен аспект. Приложенията и използването на картните проекции се разглеждат от гледна точка на бъдещата практическа работа, която студентите по геодезия ще извършват като дипломирани магистри-инженери.