Course info

Строителна механика 1 доц. д-р инж. Соня Любомирова Първанова-Йончева
(Строителна механика 1 доц. д-р инж. Соня Любомирова Първанова-Йончева)

"Строителна механика" е дисциплина за обучаващите се студенти от специалностите ВиК, ХТС  и  ХМС на ХТФ , която включва:

            –  строителна статика на статически определими и статически неопределими прътови системи (греди, рамки, ферми);

             –  въведение в устойчивостта на прътови системи;

             –  динамика на прътови строителни конструкции;

             –  някои въпроси от теорията на еластичността – плочи, черупки.

             Строителната механика създава много необходимата връзка между общотеоретичните дисциплини (математика, физика, теоретична механика, съпротивление на материалите) и специалните конструктивни дисциплини (стоманобетон и масивни конструкции, стоманени конструкции....).

             Тя запознава строителния инженер (независимо от специалността му) със съвременните методи за якостно, стабилитетно и динамическо изследване на инженерните съоръжения, подложени на различни въздействия - външни сили и товари, температурни промени, опорни премествания, земетръсни  инерционни сили и др.

             Във връзка с използването на ЕИМ при обучението и при реалното проектиране на инженерни конструкции част от материала е изложен в матрична форма и някои от задачите се онагледяват с резултати, получени от специализирани програмни продукти за персонален компютър.