Course info

Метод на крайните елементи
(Метод на крайните елементи)

Студентите получават знания по: съвременната теория и приложението на метода на крайните елементи за изчисляване на строителни конструкции и съоръжения. Получават и умения да се справят с разглежданите по-широк кръг проблеми: механо-математическа формулировка на едномерни, двумерни и тримерни задачи на строителната механика, алгоритми и тяхната компютърна реализация, използване на различни видове крайни елементи за моделиране на сложни пространствени конструкции. В този курс студентите се запознават и със съвременни програмни системи. Изграждат се умения за моделиране, анализ и интерпретиране на получените по МКЕ резултати.