Course info

Земна механика (Лабораторни упражнения) - гл. ас. д-р инж. Димитър Диков
(Земна механика (Лабораторни упражнения))

В този курс се разглеждат свойствата на почвите като строителен материал.

Студентите преминали курса получават основни познания свързани с физико-механичните и деформационни свойства на строителните почви, видовете лабораторни изследвания и апарати.

Научават се обработват резултати от лабораторни изпитвания.

Свойствата на почвите както и методите за тяхното определяне са представени с богат снимков материал като всички описани процедури са съобразени с изискванията на EC7, BDS EN ISO и всички съпътстващи стандарти.