Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

 • Запознаване с възможностите на програмния продукт REVIT

  Self enrolment: Компютърни технологии в архитектурата I част (поток ІІ) 20-21
 • Запознаване с програмния продукт ArchiCAD. изготвяне на малък модел в програмата. Генериране и публикуване на техническа документация (комплект чертежи - планове, разрези, фасади и др.)

  Self enrolment: 2020. Компютърни технологии в архитектурата І част (I поток)
 • Запознаване с възможностите на програмния продукт REVIT

  Self enrolment: Компютърни технологии в архитектурата I част (поток ІІ)
 • Цели и задачи на дисциплината:

  Придобиване на основни познания  и умения при проектиране на архитектурни конструкции и разглеждане ролята  на строително-конструктивните системи в постигане на завършената архитектурна форма и архитектурното решение.

  Характеристика на дисциплината:

  Лекционният курс разглежда различни строително-конструктивни системи и методи на строителство на етажни сгради и високи сгради.

  Придобивани умения :

  Студентите придобиват умения за анализ и оценка на конструкциите - ефективност на конструкцията по отношение на архитектурната форма.

  Guest access: Архитектурни конструкции - 1 частSelf enrolment: Архитектурни конструкции - 1 част
 • Конструкция и архитектурна форма. Конструктивни и строителни системи. Сгради, изпълнявани с носещи стени – зидани стени, монолитни и сглобяеми стоманобетонни стени. Сгради, изпълнявани със скелетни конструкции – монолитен стоманобетонен скелет, сглобяем стоманобетонен скелет, стоманен скелет. Покривни конструкции на помещения с големи подпорни разстояния - гредови конструкции, рамки, арки, тънкостенни черупкови и нагънати конструкции, пространствени прътови конструкции, висящи и вантови конструкции, пневматични конструкции.

  Guest access: Архитектурни конструкции - доц. д-р арх. Мариана Цветкова
 • Стоманобетонът представлява едно изключително съчетание между два различни по своите физико-механични и деформационни свойства материали – бетон и стомана, които работят съвместно. Стоманобетонът е един от най-разпространените строителни материали в съвременните конструкции и съоръжения. Областите на неговото приложение са разнообразни и обхващат както сгради с различни функции, така и всякакви съоръжения: мостове, подпорни стени, бункери, силози, комини и мн.др.

  Курсът има за цел да предостави възможност на студентите по специалността “Архитектура” да се запознаят с основните положения за изчисляване, оразмеряване и конструиране на стоманобетонните елементи при прилагане на метода на граничните състояния, както да развие тяхното конструктивно чувство.

  Освен, че трябва да бъдат добре информирани и запознати с основните принципи за изчисление, оразмерване и конструиране, студентите трябва да се запознаят и с новите реалности в развитието на стоманобетонните конструкции,  както и да им се даде възможност да  осмислят и анализират с оглед тяхната бъдеща професионална реализация,  предимствата и недостатъците на стоманобетонните конструкции и  основните фактори /икономически, технологични, социални, културни и др/, които да им помагат да разбират, анализират  и предлагат конкретни  конструктивни системи при разработването на архитектурните проекти.

Skip Navigation

Navigation