Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Дисциплината е основна общоинженерна дисциплина, даваща на студентите съвременни познания за състава, строежа и свойствата на строителните материали и областите на тяхното приложение. Изучаването на дисциплината дава необходимите знания за: избора на най-подходящи материали за изпълнение на строителството, окачествяване и контрол на влаганите материали, получаване на материали с предварително зададени свойства, разкриване на тенденции за създаване и приложение на високоефективни материали и др. Усвоените знания са пряко свързани със специалните и профилиращи дисциплини.

    Self enrolment: Строителни материали доц. д-р. инж. Д. Бошнаков
Skip Navigation

Navigation