Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Целта на дисциплината Геодезия, изучавана отстудентите от Факултета по транспортно строителство, е да предостави необходимите знания за топографски планове и карти и цифровите модели на територията, които ще използват при дейностите по проучване, проектиране, изграждане и поддържането на линейни обекти и съоръжения.

               В процеса на обучение студентите се запознават с основни оптични и електронни геодезични инструменти и начина на работа с тях; с методи за извършване на геодезични измервания; с обработка и анализ на резултатите от измерванията; с основните принципи и технологии за създаване на цифрови топографски модели на територията, които се използват при проектирането на линейни обекти и съоръжения.

    Тези знания са базови при изучаването на дисциплината Приложна геодезия и са необходими при обучението на студентите по други специални дисциплини, както и в бъдещата им практика като инженери в сферата на транспортно строителство.

    Self enrolment: Геодезия - доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
  • Учиме класическа механика: кинематика, динамика, флуиди, трептения и вълни. Следващия семестър продължаваме с термодинамика, строеж и деформация на твърдите тела, няколко лекции от електричество и магнетизъм. Добавени са и 2 лекции по най-новото в областта - нанотехнологии и нанонаука.

    Целта е да научите и да запомните някои общи закономерности, които ни помагат да разберем света. ИСКАМ ДА ОБИКНЕТЕ ФИЗИКАТА.

Skip Navigation

Navigation