Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Изучават се компютърни методи за решаване на инженерни задачи, възникващи при проектирането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи. Дават се съвременни подходи при анализирането на големи масиви от данни, получени в резултат на дългогодишни наблюдения. Излагат се основни моменти от теорията за анализ на знания. Разглеждат се числени методи за решаване диференциални уравнения, описващи хидравлични явления, и софтуер за реализацията им. Дава се приложението на ГИС при анализ на неравномерно движение в непризматични легла. Прилага се компютърно моделиране на сключени водоснабдителни мрежи.

    Съдържанието на предмета е съобразено с изучаваните от студентите предмети ПИИС, АИТ, Хидравлика, Инженерна хидрология.

    След приключване на курса и успешно полагане на изпит, студентите ще притежават необходимите знания за прилагане на информационните технологии за извършване на хидравлични изчисления и анализ на данни при проектирането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи.

    Guest access: Хидроинформатика във ВК доц. д-р инж. Весела ЗахариеваSelf enrolment: Хидроинформатика във ВК доц. д-р инж. Весела Захариева
Skip Navigation

Navigation