Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • В дисциплината се изучават образуването, строежа на профила, състава, свойствата и плодородието на почвата като основни понятия и като характеристики на отделните почвени различия. Специално внимание е отделено на свойствата, обуславящи движението и задържането на водата в почвата. Формулират се критерии, базирани на състава и свойствата на почвите, които трябва да се отчитат за избора на оптимални хидромелиоративни решения. Изучават се почвени мелиорации на така наречените дефектни почви (повърхностно преовлажняващи се, засолени, алкални, кисели, гипсоносни, техногенно замърсени), както и проблеми, свързани с екологията и опазването на почвите.

    Освен за проектирането, изграждането и експлоатацията на хидромелиоративни системи, тази дисциплина дава разширени познания относно:

     - извършване на оценки на земеделски имоти във връзка с провежданите сделки с тях (покупко-продажби, замени, отдаване под аренда, отчуждаване, ипотекиране и др.);

     - управление на земеделски имоти;

     - разработване на екологични оценки на въздействието върху околната среда, задължителна част към стратегически програми,  планове и инвестиционни проекти за всякакъв вид инвестиционни обекти.

Skip Navigation

Navigation