Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

 • Целта на учебната дисциплина "Корпоративни финанси" е да предостави знания за основните понятия, подходи и техники, свързани с всички важни аспекти на управлението на фирменото финансиране. Включени са теми за управление на капитала, вложен в дълготрайни активи, инвестиции във финансови и реални активи. Освен това се прави анализ и оценка на риска при инвестиции. Разглежда се управлението на работния капитал,  източниците за финансиране и се оценява финансовото състояние на фирмите. Дават се познания на студентите в областта на правно-организационната и икономическа среда за осъществяване на бизнеса у нас.

  Self enrolment: Корпоративни финанси - проф. д-р инж. Жулиета Манчева
 • В курса по стоманени мостове се разглеждат специфични въпроси на конструктивната композиция, изчисляването и оформянето на връхни конструкции на стоманените мостове. По-подробно са застъпени пътни конструкции на пътни и железопътни мостове, в т.ч. ортотропни конструкции, пълностенни и прътови главни греди, и пространственото укрепяване на връхните конструкции. Разглеждат се и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Допълват се и знания в някои теоретични направления: умора, работа на греди с широки пояси, проблеми на местната и общата устойчивост. Включени са и специфични въпроси на лагеруването при стоманените мостове, видове лагери, в т.ч. и в сеизмичен контекст. Дават се и кратки сведения за системи при големи отвори: рамкови, дъгови, вантови и висящи.

  Получените знания и умения позволяват на студентите да проектират стоманени и комбинирани гредови връхни конструкции на пътни и железопътни мостове.

 • Дисциплината  „Специални стоманени конструкции” е продължение на основния курс по „Метални конструкции” и има за цел да доразвие знанията и уменията на студентите, получени в него.

  В лекционния курс се изучават стоманените конструкциии на специфични типове сгради (сгради с големи отвори, многоетажни сгради) и съоръжения (Листови конструкции). Освен тях се разглеждат теми, допълващи горните, като „Предварително напрегнати стоманени конструкции”, „Комбинирани конструкции” и „Висящи и вантови конструкции”, чрез което студентите получават допълнителни знания за съвременните теоретични и практически достижения в тази специфична инженерна област. 

  След завършване на курса студентите ще могат да решават самостоятелно проблемите, свързани с концептуалното проектиране на изброените групи стоманени конструкции, избора на подходяща конструктивна система, цялостното моделиране и изчисляване, конструктивното детайлиране на характерни конструктивни части и възли.

Skip Navigation

Navigation