Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

 • Дисциплината е избираема за студенти от осми семестър, за специалност „Строителство на сгради и съоръжения“.

  Учебната дисциплина „Управление на риска на проекта”  има за цел да запознае студентите с възможностите за приложение на управлението на риска в проекти свързани с процеса на изпълнение на сгради и съоръжения. 

  Разглеждат се методите за идентификация и анализ на риска в различните етапи на жизнен цикъл на инвестиционен строителен проект, Изучават се различни инструменти и техники с които да се направи оценка на риска и да се разработят индивидуални решения за риск оценка и/или за управление. Студентите се запознават с начините и техники за преодоляване на риска, включително стратегии за заплахи и възможности. Представят се практически симулационни модели, оптимизация с генетичен алгоритъм и примери със специализирани софтуерни продукти като :@RISK, Precision tree, Stat Tools, Evolver.

  Форма на оценяване: текуща оценка

  Self enrolment: Управление на риска на проекта - ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ЖУЛИЕТА МАНЧЕВА
 • Разглеждат се основните конструктивни системи на сградите със стоманобетонна конструкция, които се прилагат в България. Особено внимание е обърнато на сеизмичното изследване на многоетажни сгради с монолитна стенна конструкция. Обсъждат се въздействията, анализа, оразмеряването и конструирането на конструкциите на такива сгради с цел осигуряване на тяхната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност. Изучават се едноетажни монолитни и сглобяеми рамкови конструкции на сгради от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон, както и конструкциите на едропанелни жилищни сгради. Застъпени са и въпросите относно фундаментните конструкции на сгради в светлината на системата конструктивни Еврокодове. Разгледани са особеностите при проектирането на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

  След завършване на курса на обучение студентите придобиват умения да проектират стоманобетонни конструкции на сгради и да ги осигуряват за сеизмични въздействия.

  Self enrolment: Стоманобетонни конструкции
 • След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на конструкции; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва анализ и оценка годността на строителни конструкции с оглед осигуряване на нормална експлоатация.

Skip Navigation

Navigation