Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

 • С помощта на продукта Primavera P6 се осъществява цялостно планиране, контрол и изпълнение на проекти с различен обхват и сложност. Primavera е подходяща за управление на проекти от различни сектори на икономиката, но особено ефективна е в сферата на строителството. След завършване на курса студентите придобиват знания и умения за: планиране, мониторинг и контрол на проекта, планиране и разпределяне на ресурсите, времето, разходите, технически и финансови отчети за проекта и др.
  Self enrolment: Управление на инвестиционни строителни проекти - Свободно избираема -гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
 • Студентите получават знания за приложение на строително-технологичните методи за изграждане на сгради и съоръжения посредством използването на съвременни строителни системи, рационални технологически комплекти и инсталации. Запознават се с технологическото състояние на конструктивните елементи и осигуряването им през отделните етапи от изграждането на сградите или съоръженията. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите ще могат да разработват самостоятелно и в екип строително-технологически проекти за комплексното изпълнение на сгради и съоръжения по различни строително-технологични методи.

  Self enrolment: "Технология на строителството" II част, гл. ас. Катя Белева
 • Дисциплината е избираема за студенти от осми семестър, за специалност „Строителство на сгради и съоръжения“.

  Учебната дисциплина „Управление на риска на проекта”  има за цел да запознае студентите с възможностите за приложение на управлението на риска в проекти, свързани с процеса на изпълнение на сгради и съоръжения. 

  Разглеждат се методите за идентификация и анализ на риска в различните етапи от жизнения цикъл на инвестиционен строителен проект, Изучават се различни инструменти и техники с които да се направи оценка на риска и да се разработят индивидуални решения за риск оценка и/или за управление. Студентите се запознават с начините и техники за преодоляване на риска, включително стратегии за заплахи и възможности. Представят се практически симулационни модели, оптимизация с генетичен алгоритъм и примери със специализирани софтуерни продукти като :@RISK, Precision tree, Stat Tools, Evolver.

  Форма на оценяване: текуща оценка

  Self enrolment: Управление на риска на проекта - ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ЖУЛИЕТА МАНЧЕВА
 • Разглеждат се основните конструктивни системи на сградите със стоманобетонна конструкция, които се прилагат в България. Особено внимание е обърнато на сеизмичното изследване на многоетажни сгради с монолитна стенна конструкция. Обсъждат се въздействията, анализа, оразмеряването и конструирането на конструкциите на такива сгради с цел осигуряване на тяхната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност. Изучават се едноетажни монолитни и сглобяеми рамкови конструкции на сгради от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон, както и конструкциите на едропанелни жилищни сгради. Застъпени са и въпросите относно фундаментните конструкции на сгради в светлината на системата конструктивни Еврокодове. Разгледани са особеностите при проектирането на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

  След завършване на курса на обучение студентите придобиват умения да проектират стоманобетонни конструкции на сгради и да ги осигуряват за сеизмични въздействия.

  Self enrolment: Стоманобетонни конструкции
 • Обследването и изпитването на строителните конструкции и съоръжения разглеждат и изучават състоянието на конструкциите чрез оглед, измервания, пробни натоварвания, определяне на основни количествени показатели и анализ на получените резултати придружени със съответните конструктивни препоръки.

  Self enrolment: Обследване и изпитване на строителни конструкцииSelf enrolment: Обследване и изпитване на строителни конструкции
Skip Navigation

Navigation