Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Разглеждат се основните конструктивни системи на сградите със стоманобетонна конструкция, които се прилагат в България. Особено внимание е обърнато на сеизмичното изследване на многоетажни сгради с монолитна стенна конструкция. Обсъждат се въздействията, анализа, оразмеряването и конструирането на конструкциите на такива сгради с цел осигуряване на тяхната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност. Изучават се едноетажни монолитни и сглобяеми рамкови конструкции на сгради от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон, както и конструкциите на едропанелни жилищни сгради. Застъпени са и въпросите относно фундаментните конструкции на сгради в светлината на системата конструктивни Еврокодове. Разгледани са особеностите при проектирането на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции.

    След завършване на курса на обучение студентите придобиват умения да проектират стоманобетонни конструкции на сгради и да ги осигуряват за сеизмични въздействия.

    Self enrolment: Стоманобетонни конструкции
  • След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на конструкции; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва анализ и оценка годността на строителни конструкции с оглед осигуряване на нормална експлоатация.

Skip Navigation

Navigation