Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Студентите получават знания относно структурата, съдържанието и физико-механичната същност на производствените процеси, които се извършват на строителната площадка. Те придобиват умения и опит относно методиката за разработване на технологически карти и схеми, подбирането на технологически средства за комплексно механизирано изпълнение на основните видове строително-монтажни работи, при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите ще могат да се справят самостоятелно и в екип при строително-технологично проектиране изпълнението на различни видове процеси и работи.

     

    Self enrolment: "Технология на строителството" I част гл. ас. Катя Белева
  • Студентите получават знания по: основните положения на деформационната и инкрементална Теория на пластичността за двумерната и тримерна задача. Уравненията и зависимостите се формулират в тензорен запис. Разглежда се най-простият вариант на ТП - методът на граничното равновесие, който се прилага за равнинни рамки и плочи. Получават умения върху приложните методи за оценка на носимоспособността на равнинни рамки и непрекъснати греди с отчитане на физическата нелинейност чрез определяне на граничните товари и съответните механизми на разрушение с ползване на подходящ софтуер.

  • Общата цел на дисциплината е да предостави задълбочени знания за основните понятия, подходи и техники, свързани с всички важни икономически аспекти на управлението на строителната фирма и инвестиционния строителен проект. Курсът по "Икономика на строителството" е структуриран в три основни направления: I.Микроикономика, II.Инвестиции и инвестиционни проекти и III. Цени и ценообразуване в строителството. Фирми и данъчно облагане. Първото направление има за цел да запознае студентите с основните икономически закони и връзката им със строителния отрасъл. Изучават се инструменти на икономическата теория и приложението им в контекста на строителната фирма. Разглеждат се модели на основни пазарни структури. Второто направление обхваща принципите на инвестиционното поведение, видове инвестиции, участници и етапи в процеса на строителния проект. Студентите се запознават с финансови параметри и методи за оценка на икономическата и финансова ефективност на инвестиционните строителни проекти. В третото направление, курсът включва ценообразуване в строителството, договори в строителството, видове фирми. Изучава се ресурсното осигуряване и данъчно облагане на строителната фирма. 

    Self enrolment: Икономика на строителството проф. д-р инж. Жулиета Манчева
  • Студентите получават знания по: моделиране на конструкциите от динамична гледна точка като системи с една, с краен и с безкраен брой степени на свобода; собствени честоти и форми; моделиране и произход на някои динамични товари; методи за изследване на поведението на конструкциите при хармонични въздействия, произволни динамични и по-специално сеизмични въздействия; елементарни методи за виброзащита; метод на крайните елементи в динамични задачи, моделирани с концентрирани и разпределени маси.

Skip Navigation

Navigation