Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

 • В този курс се разглеждат свойствата на почвите като строителен материал.

  Студентите преминали курса получават основни познания свързани с физико-механичните и деформационни свойства на строителните почви, видовете лабораторни изследвания и апарати.

  Научават се обработват резултати от лабораторни изпитвания.

  Свойствата на почвите както и методите за тяхното определяне са представени с богат снимков материал като всички описани процедури са съобразени с изискванията на EC7, BDS EN ISO и всички съпътстващи стандарти.

  Self enrolment: Земна механика (Лабораторни упражнения) - гл. ас. д-р инж. Димитър Диков
 • "Строителна механика" е дисциплина за обучаващите се студенти от специалностите ВиК, ХТС  и  ХМС на ХТФ , която включва:

              –  строителна статика на статически определими и статически неопределими прътови системи (греди, рамки, ферми);

               –  въведение в устойчивостта на прътови системи;

               –  динамика на прътови строителни конструкции;

               –  някои въпроси от теорията на еластичността – плочи, черупки.

               Строителната механика създава много необходимата връзка между общотеоретичните дисциплини (математика, физика, теоретична механика, съпротивление на материалите) и специалните конструктивни дисциплини (стоманобетон и масивни конструкции, стоманени конструкции....).

               Тя запознава строителния инженер (независимо от специалността му) със съвременните методи за якостно, стабилитетно и динамическо изследване на инженерните съоръжения, подложени на различни въздействия - външни сили и товари, температурни промени, опорни премествания, земетръсни  инерционни сили и др.

               Във връзка с използването на ЕИМ при обучението и при реалното проектиране на инженерни конструкции част от материала е изложен в матрична форма и някои от задачите се онагледяват с резултати, получени от специализирани програмни продукти за персонален компютър.

 • Студентите получават знания по: методите за изследване на статически определими и статически и кинематически неопределими системи. Получават и умения за построяване на диаграми на разрезните усилия; за пресмятане на премествания в определими и неопределими конструкции, за построяване на линии на влияние за усилия и реакции в определими системи; усвояване на методите за изчисляване на неопределими равнинни рамки по класическите методи (силов и деформационен) и познания, необходими при изучаване на други дисциплини, преподавани от катедрата и от т. нар. конструктивни катедри.

 • Студентите получават знания по: методите за изследване на статически определими и статически и кинематически неопределими системи. Получават и умения за построяване на диаграми на разрезните усилия; за пресмятане на премествания в определими и неопределими конструкции, за построяване на линии на влияние за усилия и реакции в определими системи; усвояване на методите за изчисляване на неопределими равнинни рамки по класическите методи (силов и деформационен) и познания, необходими при изучаване на други дисциплини, преподавани от катедрата и от т. нар. конструктивни катедри.

  Guest access: Строителна статика I частSelf enrolment: Строителна статика I част
Skip Navigation

Navigation