Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • В дисциплината „Пътища и железници (пътища)“ - Упражнения, студентите придобиват умения да проектират път в ситуация и надлъжен профил. Запознават се с основни елементи на пътя в напречен профил, като основна задача е опознаването на частите на земното тяло и терминологията, която им е необходима за комуникацията с пътен инженер на обекта впоследствие.

    Self enrolment: Пътища и железници (пътища) - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов
  • Целта на дисциплината “Пътища и железници (пътища)” е да даде на студентите от специалността “Геодезия” основни знания за проектирането и строителството на автомобилни пътища. Разделът проектиране запознава студентите с трасировъчните елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил- прави, хоризонтални криви, преходни криви, надлъжни наклони, вертикални криви и други и начините за определянето им. Разделът строителство обхваща конструктивните елементи на пътя като инженерно съоръжение, настилки, окопи, земни работи, оразмеряването и изпълнението им при пътното строителство.

    Self enrolment: Пътища и железници (пътища) - Лекции - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов
Skip Navigation

Navigation