Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Целта на дисциплината Кадастрална и специализирани карти е да даде на студентите от магистърска програма "Управление на европейски инфраструктурни проекти" при Геодезичния факултет необходимите познания за създаване и поддържане на пространствена информация на обектите на собствеността и инфраструктурата в територията. Съществена част от работата по инфраструктурните проекти се заключава в използване на данни за собствеността и пространствената информация за обектите на техническата инфраструктура. Лекционният курс съдържа теми от нормативната уредба на кадастъра, специализираните карти, регистри и модели и услугите с пространствени данни. Разглеждат се въпроси от етапите на създаване, поддържане и прилагане на кадастрална карта и кадастрални регистри, условията, редът и съдържанието на специализираните карти, регистри и модели за територията. В упражненията се предвижда студентите да се запознаят със специфични пространствени структури от данни за обектите на кадастъра и инфраструктурата и тяхното използване.

    Self enrolment: Кадастрална и специализирани карти доц. д-р Кристина Микренска
Skip Navigation

Navigation