Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Дисциплината предлага на студентите последователно и детайлно запознаване с полевите методи за изследване в съвременната Геотехника. Чрез изграждане на паралелни съпоставки между директните и косвените методи, се дефинират границите на приложимост на тези методи. Приложението  на косвените полеви методи дава свобода, скорост и мащабна възможност за изследване на почвената среда в естествени условия. В детайли се разглеждат предимствата и недостатъците на тези методи и възможностите за проверка на получаваните резултати чрез индиректните методи.

    Втори важен акцент са контролно – мониторинговите предвиждания като основно превантивно средство. Мониторингът на елементите на транспортната инфраструктура е единствено средство за поддръжка в непрекъснато променящата се среда.

    Self enrolment: Полеви методи за мониторинг в транспортното строителство (Лекции) - гл. ас. д-р инж. Димитър Диков
Skip Navigation

Navigation