Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Sub-categories
Хидромелиоративно строителство
Хидротехническо строителство
Водоснабдяване и канализация
Хидростроителство - Немски
Хидротехническо строителство - МА
Хидромелиоративно строителство - МА
Управление на водни ресурси - МА
Водоснабдяване и канализация - ВК Мрежи и съоражения - МА
Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води- МА
Газоснабдяване - МА
Проектиране, изграждане и експлотация на газопреносни системи
Управление, мониторинг и експлоатация на газопреносни системи - МА
Инженерна екология
Skip Navigation

Navigation