Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Целта на дисциплината Многоцелеви кадастър е да даде на студентите от специалността Геодезия при Геодезичния факултет необходимите теоретични и задълбочени познания за състоянието и необходимостта от 3D кадастър, пространственото моделиране на данни и оперативната съвместимост на данните. В дисциплината се изучават методи за обхващането на данни и представянето им в системата на многоцелевия кадастър, при условие, че е налице КККР и база с основни данни за обектите на кадастъра. Чрез информацията от пространствените модели се дава отговор на въпроси за пълното правно състояние на недвижим имот, за характеристиките и начините за набирането и представянето им за устройствено планиране на територията, при определяне на данъчна и/или пазарна оценка на недвижим имот, за създаване на комплексна услуга на заинтересувано лице с данни за имот и др. Разглежда се наличната нормативна уредба за изработване на специализирани карти и регистри и специфичните технологии за събиране и представяне на данни в специализирани информационни системи, необходимата функционалност на тези системи, включително 3D представянето на информацията и приложенията й и предоставяне на мрежови услуги.
  • Разглеждат се въпроси от: приложение на фотограметричните методи за документиране паметници на архитектурата и културата; изготвяне на цифрови модели на повърхнини, сгради и обемни тела; архитектурно заснемане; фасадни планове; надземно лазерно сканиране; реконструкция и възстановяване на обекти по техни снимки и изготвени модели, 3D фотореалистично моделиране. Студентите придобиват умения за работа с земни фотограметрични камери фотограметрични технологии за обработка и създаване на модели на архитектурни и акреационни обекти.

Skip Navigation

Navigation