Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Специализираният курс “Слънчева архитектура” има за цел за запознае студентите с възможностите за използване на слънчевата радиация в сградите. Предмет на курса са основните параметри на слънчевата радиация, определящи принципите на използването й в сградите  в няколко основни аспекта – защита на сградите от слънчевата радиация при различни варианти на сградната обвивка, принципите на използване на слънчевата радиация при обемно-композиционното решения на пасивните сгради, както и в съвременните активни слънчеви сградни системи.

Skip Navigation

Navigation