Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

 • I - ви ПРЕДДИПЛОМЕН ПРОЕКТ:

  Студентите разработват по един проект в идейна фаза всеки семестър. Проектите  представляват детайлно проучване на различни форми за постоянно и временно обитаване и отдих: жилищни структури със смесени функции, високи жилищни сгради, нискоетажни градски структури, социални/достъпни жилища, хотели, детски градини, студентски общежития, домове за възрастни хора, ваканционни селища, къмпинги и др. като израз на демографските промени и нарастващата мобилност на населението в съвременния свят.

  Студентите придобиват специализирани познания и умения по отношение на нормативните, функционалните, пространствените, строително-технически и естетически изисквания и тенденции, характерни за всеки тип и адекватното им представяне на концептуално и идейно ниво, според съвременните световни академични и практико-приложни практики.

  В работата си по проектите, студентите развиват способност за създаване на архитектурна концепция, която отразява единството между архитектурен образ, функционална организация, технологична целесъобразност и адекватност на нуждите на обитателите.

  Обучението акцентира върху съвременното развитие и метаморфози на обитаването, необходимостта от внедряване на новите технологии и подходи в проектирането. Водещи са преподаватели с голям академичен и практически опит.

  Self enrolment: Жилищни сгради I преддипломен проект - доц. д-р арх. Евгения Димова
 • Дисциплината разглежда подходите за практическо прилагане на концепцията за устойчиво развитие в съвременните регионални и градски политики. Проследяват се особеностите на пространствените политики в конкретни европейски градове и региони и се очертават общите тенденции и предизвикателства на устойчивостта. Очакваните образователни резултати включват придобиване на знания за принципите на устойчивото развитие; изграждане на умения за критическо оценяване на пространствени стратегии и планове за устойчиво развитие в конкретни социални, икономически и културни условия; осъзнаване на ценностите на устойчивостта.

 • След завършване на курса студентите имат познания за подхода към реконструкция на сграда, вкл. фазите и съдържанието на проектирането и изпълнението в тяхната методическа обвързаност, за причините и характера на повредите и деформациите на сградната структура и нейните основни елементи, за методите за анализ и оценка на архитектурните конструкции и елементи и методите за тяхното възстановяване, укрепване и адаптиране към нови функционални и естетически изисквания и стандарти чрез нови материали и технологии. С тези познания те могат да проектират реконструкция на сграда и да ръководят проектантски екип, като и да оценяват пълнотата на един проект за реконструкция на сграда и да надзирават неговото изпълнение.

 • Студентите се запознават с базовите възможности на 3D Studio MAx Design.

  Self enrolment: Специализирани компютърни технологии - 3DStudio
Skip Navigation

Navigation