Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Дисциплината разглежда подходите за практическо прилагане на концепцията за устойчиво развитие в съвременните регионални и градски политики. Проследяват се особеностите на пространствените политики в конкретни европейски градове и региони и се очертават общите тенденции и предизвикателства на устойчивостта. Очакваните образователни резултати включват придобиване на знания за принципите на устойчивото развитие; изграждане на умения за критическо оценяване на пространствени стратегии и планове за устойчиво развитие в конкретни социални, икономически и културни условия; осъзнаване на ценностите на устойчивостта.

  • След завършване на курса студентите имат познания за подхода към реконструкция на сграда, вкл. фазите и съдържанието на проектирането и изпълнението в тяхната методическа обвързаност, за причините и характера на повредите и деформациите на сградната структура и нейните основни елементи, за методите за анализ и оценка на архитектурните конструкции и елементи и методите за тяхното възстановяване, укрепване и адаптиране към нови функционални и естетически изисквания и стандарти чрез нови материали и технологии. С тези познания те могат да проектират реконструкция на сграда и да ръководят проектантски екип, като и да оценяват пълнотата на един проект за реконструкция на сграда и да надзирават неговото изпълнение.

  • Студентите се запознават с базовите възможности на 3D Studio MAx Design.

    Self enrolment: Специализирани компютърни технологии - 3DStudio
Skip Navigation

Navigation