Course info

Проект по Фундиране (ССС) ас. Таньо Танев
(Проект по Фундиране (ССС) - ас. Т. Танев)

Проектът по фундиране се разработва в упражненията по дисциплината "Земна механика и фундиране". Проектът разглежда основите на геотехническото проектиране и запознава студентите със съдържанието на нормативите БДС-EN1997-1 и БДС-EN1997-2, в частта за тяхната практическа приложимост. Изчисляват се подпорни и укрепителни стени, плитко и дълбоко заложени фундаменти, като се дават и насоки за моделирането на земната основа.

Студентите ползват активно познанията си по дисциплините "Съпротивление на материалите", "Теоретична механика, I част", "Инженерна геология и хидрогеология". Владеенето на софтуер за статическо моделиране е предимство (например SAP2000 или Robot Structural), а доброто познаване на Office и AutoCAD са абсолютна необходимост за успешното реализиране на проекта.